STANOVY

Asociácie realitných kancelárií Slovenska

PREAMBULA

Asociácia realitných kancelárií Slovenska (ďalej iba ARKS, príp. Asociácia) vzniká registráciou a návrh na registráciu podávajú členovia prípravného výboru.

Asociácia realitných kancelárií Slovenska je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a je nositeľom práv a povinností.

KAPITOLA I.

Článok 1

Názov asociácie

 1. Názov asociácie znie vo všetkých jazykových mutáciách Asociácia realitných kancelárií Slovenska, v skratke ARKS.

 

Článok 2

Sídlo asociácie

 1. Sídlom ARKS je Letná 69, 052 01 Spišská Nová Ves.

Článok 3

Doba trvania asociácie

 1. ARKS sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 4

Predmet činnosti a ciele asociácie

 1. Predmetom činnosti ARKS je:
 2. združovať realitné kancelárie v Slovenskej republike
 3. zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov
 4. dbať o dodržiavanie právnych noriem a profesnej etiky a morálky pri činnosti členov.
 5. Základným cieľom ARKS je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie ich záujmov, vzájomná spolupráca členov vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami, využívanie nových poznatkov v súvisiacich odboroch pre potreby členov asociácie a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných.
 6. K ďalším úlohám asociácie patrí:
 7. vytvárať normy a pravidlá správania sa realitných kancelárií na trhu s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike (etický a morálny kódex),
 8. zvyšovať profesnú úroveň pracovníkov realitných kancelárií, členov ARKS
 9. koordinovať realitnú činnosť a ďalšie aktivity členov ARKS.
 10. K dosiahnutiu stanovených cieľov a predmetu činnosti bude ARKS:
 11. organizovať prednášky, kurzy, semináre, sympózia, kongresy a ďalšie odborné akcie zamerané na problematiku nehnuteľného majetku pre členov asociácie aj pre iné osoby
 12. vydávať časopis, informačné bulletiny, správy a publikácie
 13. vytvárať databázu informácií a to ako z domácich, tak aj zo zahraničných zdrojov
 14. organizovať alebo spolupracovať pri organizovaní veľtrhov a búrz nehnuteľností
 15. spolupracovať pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem a ďalších predpisov, týkajúcich sa trhu s nehnuteľnosťami a realitnej činnosti
 16. spolupracovať so združeniami, spoločnosťami a spolkami podobného poslania a zamerania v SR aj v zahraničí.
 17. Za týmto účelom má ARKS právo vytvárať:
 18. materiálové a finančné prostriedky, spravované v súlade s platnými právnymi predpismi povereným orgánom asociácie
 19. odborné komisie z členov asociácie.

KAPITOLA II

Orgány asociácie a ich pôsobnosť

Článok 1

Orgány asociácie

 1. Orgánmi asociácie sú:
 2. členská schôdza
 3. predsedníctvo
 4. dozorná rada
 5. prezident
 6. Funkčné obdobie všetkých volených orgánov je jeden  rok, ak predsedníctvo, alebo stanovy neurčujú inak.

Článok 2

Postavenie a právomoc členskej schôdze

 1. Najvyšším orgánom asociácie je členská schôdza zložená zo všetkých jej členov. Členská schôdza má právo rozhodovať o všetkých veciach asociácie, pokiaľ stanovy nevyhradzujú v niektorých veciach právo rozhodovania iným orgánom asociácie. Ostatné orgány asociácie sú jej podriadené.
 2. Do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze sa zahrňuje právo:
 3. rozhodovať o zmene stanov a zásadných dokumentov ARKS
 4. rozhodovať o zmene základného a ročného členského vkladu
 5. voliť a odvolávať v závažných prípadoch členov dozornej rady
 6. rozhodovať o členstve v iných asociáciách a združeniach.
 7. Na  návrh predsedníctva:
 8. rozhoduje o interných smerniciach, ich zmenách a doplnkoch
 9. rozhoduje o rozpočte asociácie na ďalší rok
 10. rozhoduje o výročnej správe o hospodárení asociácie
 11. rozhoduje o výške členského príspevku členov, lehote jeho zaplatenia a o odklade so splatením členských príspevkov v odôvodnených prípadoch
 12. Rieši ďalšie otázky súvisiace s cieľmi a poslaním asociácie.

Článok 3

Rokovanie členskej schôdze

 1. Členskú schôdzu zvoláva podľa potreby predsedníctvo. Vzhľadom na nový rozpočet na nadchádzajúci rok sa musí uskutočniť najneskôr do 31.3. každého kalendárneho roku, najmenej však jedenkrát ročne. Miesto konania členskej schôdze určí predsedníctvo.
 2. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo:
 3. na návrh dozornej rady, a to najneskôr do 30 dní od predloženia tohto návrhu predsedníctvu
 4. na žiadosť ktoréhokoľvek z členov asociácie, doloženej súhlasnými stanoviskami najmenej jednej tretiny členov, a to najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti
 5. Členská schôdza je zvolávaná písomnou pozvánkou, adresovanou všetkým členom asociácie. Pozvánka musí vždy obsahovať:
 6. miesto, deň a začiatok rokovania členskej schôdze,
 7. program rokovania členskej schôdze,
 8. texty všetkých návrhov, predkladaných členskej schôdze na schválenie.
 9. Pozvánka musí byť odoslaná, alebo na potvrdenie doručená členom najneskôr do 14 dní pred dňom konania členskej schôdze.
 10. Právo zúčastniť sa na členskej schôdzi má každý člen asociácie. Rokovania členskej schôdze sa môžu bez hlasovacieho práva zúčastniť aj zástupcovia iných pozvaných organizácii, prípadne ďalší hostia.
 11. Členskej schôdzi predsedá a jej rokovanie riadi zvolený predsedajúci. Zápis o priebehu členskej schôdze robí vopred určený člen asociácie alebo iná poverená osoba.
 12. Zápis z členskej schôdze musí obsahovať:
 13. miesto a čas konania členskej schôdze
 14. chronologický prehľad rokovania so záznamom podstatných prerokovaných vecí a vyslovených pripomienok; písomné podania a prehlásenia sa pripojujú k zápisu,
 15. rozhodnutie členskej schôdze s uvedeným počtom hlasov ( za-proti-nehlasovali),
 16. protest člena, alebo niektorého zo zástupcov orgánov asociácie proti niektorému rozhodnutiu, pokiaľ protestujúci o to požiada,
 17. k zápisu sa prikladá:
 18. potvrdená prezenčná listina,
 19. plné moci splnomocnencov
 20. podpisy predsedajúceho a zapisovateľa
 21. člen asociácie, ktorý spisoval zápis zabezpečí, aby kópia zápisu bola do siedmych dní od konania členskej schôdze zaslaná všetkým členom ARKS.

Článok 4

Podmienky a výkon hlasovacieho práva

 1. Hlasovacie právo sa viaže k členstvu. Každý z členov má jeden hlas, má právo podávať návrhy a pripomienky, hlasovať o nich ako aj o návrhoch ostatných členov.
 2. Člen vykonáva svoje právo na členskej schôdzi zásadne osobne, ale môže ho vykonávať aj prostredníctvom splnomocnenca k tomu písomne oprávneného.
 3. Hlasuje sa bežne aklamáciou. Ak o to požiada najmenej jedna tretina prítomných členov s hlasovacím právom, hlasuje sa verejne hlasovacími lístkami.
 4. Právo hlasovať vzniká uplynutím šiestich mesiacov odo dňa prijatia za nového člena. Právo byť volený do orgánov asociácie ARKS má nový člen po prvom roku od vzniku členstva.

Článok 5

Uznesenie členskej schôdze

 1. Členská schôdza je schopná uznášať sa iba v prípade prítomnosti viac než jednej polovice členov ARKS s hlasovacím právom. Platné uznesenie vyžaduje, aby bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
 2. V prípade, že členská schôdza nie je schopná uznášať sa ani po uplynutí dvoch hodín od svojho začiatku, musí byť zvolaná nová členská schôdza, a to najneskôr na 30 deň po dni na ktorý bola zvolaná pôvodne.
 3. Opakovanú členskú schôdzu zvolá predsedníctvo v súlade s písomnou pozvánkou, ktorá musí byť odoslaná, alebo na potvrdenie členom doručená najneskôr sedem kalendárnych dní pred jej konaním. Opakovaná členská schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov asociácie s hlasovacím právom.
 4. V prípadoch uvedených v článku 3 tejto kapitoly stanov, sa k prijatiu uznesenia vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov s hlasovacím právom.

Článok 6

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo zastupuje asociáciu voči tretím osobám, pred súdom a inými orgánmi. Riadi činnosť asociácie v období medzi členskými schôdzami.
 2. Počet členov predsedníctva je 5. Predsedníctvo tvorí 5 najstarších členov ARKS, ktorý vykonávajú svoju funkciu do zániku členstva v predsedníctve.
 3. V prípade odchodu člena predsedníctva nastupuje na jeho miesto najstarší pristupujúci člen asociácie.
 4. Členstvo v predsedníctve zaniká:
 5. písomným vzdaním sa funkcie člena predsedníctva
 6. zánikom členstva v ARKS
 7. rozhodnutím predsedníctva o vylúčení z predsedníctva; na platnosť rozhodnutia o vylúčení je potrebné získať súhlas minimálne 3 členov predsedníctva
 8. Predsedníctvo môže niektoré svoje práva preniesť na iný orgán ARKS, alebo splnomocniť niektorého z členov ARKS k zastupovaniu asociácie vo vyhradených veciach.

 

Článok 7

Volebný poriadok ARKS

 1. Volebný poriadok na návrh predsedníctva schvaľuje členská schôdza.

Článok 8

Prezident asociácie

 1. Predsedníctvo volí zo svojich členov prezidenta, ktorý je predstaviteľom ARKSU a viceprezidenta, ktorý ho v jeho prítomnosti zastupuje. Pre prípad smrti, dlhodobej neprítomnosti (viac ako ½  roka) alebo nemožnosti vykonávať funkciu prezidenta je určený ako jeho riadny zástupca viceprezident. Predsedníctvo v primeranej lehote zo svojich radov zvolí nového prezidenta.
 2. Prezident je predstaviteľom asociácie v období medzi zasadnutiami predsedníctva. Funkčné obdobie prezidenta a viceprezidenta je jeden rok a trvá až do zvolenia nového prezidenta a viceprezidenta.
 3. Prezident predsedá schôdzam predsedníctva. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje viceprezident.

Článok 9

Postavenie a právomoc predsedníctva

 1. Predsedníctvu prislúcha:
 2. zvolávať členskú schôdzu
 3. vykonávať uznesenia členskej schôdze
 4. rozhodovať o prijatí za člena ARKS a o vylúčení člena z ARKS,
 5. predkladať členskej schôdze návrhy na schválenie podľa odst. 3, čl. 2 tejto kapitoly,
 6. určí na príslušný rok plán práce ARKS,
 7. vytvárať odborné komisie a expertné skupiny,
 8. vytvárať rozhodcovské komisie zložené spravidla z členov predsedníctva, člena dozornej rady a konkrétneho člena ARKS, ktoré budú plniť funkciu zmierčieho orgánu pri sťažnostiach na členov ARKS zo strany tretích osôb. Na základe zistení rozhodcovskej komisie rozhoduje predsedníctvo o sankciách v zmysle kap. V čl. 5.
 9. rozhodovať o ďalších záležitostiach ARKS, pokiaľ nie sú vyhradené inému orgánu asociácie.
 10. Predsedníctvo zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi.

 

Článok 10

Rokovanie predsedníctva

 1. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 3 mesiace. Schôdze predsedníctva zvoláva, riadi a rozpúšťa prezident, alebo zastupujúci viceprezident. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek z členov predsedníctva, respektíve žiadosť prostredníctvom mailu, musí prezident zvolať schôdzu a to najneskôr do 14 dní od doručenia takejto žiadosti, ktorá musí byť odôvodnená a musí obsahovať návrh programu rokovania.
 2. Pozvánka musí obsahovať program, čas a miesto konania schôdze a musí byť odoslaná, alebo na potvrdenie doručená členom predsedníctva najneskôr v piaty deň pred dňom konania schôdze. Schôdza sa však pokladá za právoplatné zvolanú aj bez dodržania päťdennej lehoty a odoslania písomnej pozvánky vtedy, keď všetci členovia predsedníctva prehlásia, že netrvajú na dodržaní lehoty a obdržaní pozvánky.
 3. Schôdza je spôsobilá platne sa uznášať iba vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predsedníctva. Na prijatie uznesení predsedníctva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných. Každý člen má jeden hlas.
 4. O priebehu schôdze a prijatých uzneseniach sa vytvorí zápis, ktorý musí obsahovať:
 5. miesto a čas konania schôdze predsedníctva
 6. údaje o počte prítomných členov predsedníctva
 7. chronologický priebeh rokovaní so záznamom najpodstatnejších riešených záležitostí
 8. K zápisu sa pripojí prezenčná listina s podpismi prítomných členov predsedníctva a písomné podania a správy, prerokované predsedníctvom. Zápis zo schôdze predsedníctva podpíše predsedajúci a zapisovateľ. Poverený člen predsedníctva zabezpečí, aby kópia zápisu bola do jedného týždňa od konania schôdze predsedníctva zaslaná všetkým jeho členom.
 9. V nutných prípadoch, ktoré neznesú odklad, môže prezident, alebo zastupujúci viceprezident vydať uznesenie predsedníctva per rollam, na základe predchádzajúcej písomnej, faxovej, mailovej alebo podobnej požiadavky u všetkých členov predsedníctva. Takéto uznesenia sú však platné iba vtedy, ak sa uznášania per rollam zúčastnili a uznesenie vzali na vedomie všetci dosiahnuteľní členovia predsedníctva. Uznesenie per rollam musí byť zapísané do zápisu na najbližšej schôdzi predsedníctva.

Článok 11

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom ARKS. Dohliada nad celou činnosťou. Dozorná rada sa skladá z 3 členov, volených členskou schôdzou. Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s akoukoľvek inou funkciou  mimo pôsobenia v rozhodcovskej komisii menovanej predsedníctvom.
 2. Funkčné obdobie dozornej rady je jeden rok, ale nekončí skôr, ako je za ňu zvolená nová rada. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

Článok 12

Postavenie a právomoc dozornej rady

 

 1. Dozorná rada najmä:
 2. overuje postup predsedníctva vo všetkých veciach asociácie, môže kedykoľvek nazerať do účtovných dokladov a spisov ARKS,
 3. zisťuje stav v ARKS a vyžaduje informácie od všetkých volených i menovaných predstaviteľov asociácie,
 4. preskúmava ročnú správu o hospodárení v ARKS, podáva o výsledku preskúmania každý rok správu členskej schôdzi. Z tohto dôvodu je predsedníctvo povinné predložiť dozornej rade najmenej jeden mesiac pred členskou schôdzou správu o hospodárení asociácie k preskúmaniu,
 5. upozorňuje orgány v ARKS na zistené nedostatky a vyžaduje od nich zjednanie nápravy,
 6. v prípade zániku ARKS menuje likvidátora,
 7. plní funkciu zmierčieho orgánu pri sporoch medzi členmi asociácie a pri sporoch medzi členmi predsedníctva,
 8. plní funkciu odvolávacieho orgánu pri predsedníctvom uložených sankciách podľa kapitoly V., čl. 5, odsť. 2
 9. Dozorná rada má právo zvolať mimoriadnu členskú schôdzu iba v prípade, ak predsedníctvo nekoná v súlade s čl. 9, kapitola II. odst. 1.
 10. Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi.

Článok 13

Rokovanie dozornej rady

 1. Za dozornú radu koná a podpisuje jej predseda, alebo ním poverený člen dozornej rady.
 2. Predseda dozornej rady riadi celú jej činnosť a je oprávnený zúčastniť sa schôdzí predsedníctva s hlasom poradným.
 3. Dozorná rada sa schádza najmenej raz za pol roka. Schôdzu zvoláva, riadi a rozpúšťa jej predseda.
 4. O schôdzach dozornej rady sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda a všetci prítomní členovia. Člen dozornej rady, ktorý bol prehlasovaný, má nárok na zaznamenanie svojho stanoviska.
 5. V prípadoch dlhodobej neprítomnosti ( viac ako 6 mesiacov ) ktoréhokoľvek z členov dozornej rady je predsedníctvo povinné túto otázku bezodkladne riešiť.

KAPITOLA III

Členstvo, práva a povinnosti členov

Článok I

Členstvo, jeho vznik a zánik

 1. Členom ARKS môže byť iba fyzická alebo právnická osoba ktorá vykonáva nezávislú realitnú činnosť alebo správu nehnuteľností so sídlom, miesto prevádzky, či bydliskom nachádzajúcom sa na území Slovenskej republiky.
 2. O prijatí za člena ARKS rozhoduje predsedníctvo na základe písomnej prihlášky, a to do troch mesiacov odo dňa jej doručenia.
 3. Prijatie nového člena musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predsedníctva.
 4. Proti zamietavému rozhodnutiu predsedníctva je možné sa odvolať na členskej schôdzi a to do 7 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí za člena.
 5. Členstvo vzniká po schválení prijatia do ARKS a uhradení základného členského príspevku. Predsedníctvo je povinné predložiť zoznam nových  členov na najbližšie rokovanie k potvrdeniu.
 6. Všetci členovia sú si vo svojich právach rovní. Právom člena je:
 7. byť pozývaný a zúčastňovať sa členskej chôdze s hlasovacím právom,
 8. navrhovať a voliť členov orgánov ARKS a byť voleným do týchto orgánov, po uplynutí prvého roku členstva v asociácii,
 9. podieľať sa na každej činnosti asociácie,
 10. byť informovaný o činnosti a hospodárení ARKS,
 11. podávať návrhy a pripomienky k činnosti ARKS a všetkých jej orgánov, žiadať od nich vysvetlenie k ich rozhodnutiam,
 12. nahliadnuť do účtov a všetkých ďalších dokladov, spojených s činnosťou ARKS,
 13. využívať poskytované služby ARKS,
 14. používať pri svojom označení logo ARKS,
 15. vystúpiť z ARKS.
 16. Povinnosti člena sú:
 17. dodržiavať stanovy, etický kódex a iné vnútorné smernice ARKS,
 18. rešpektovať rozhodnutie prijaté orgánmi ARKS,
 19. zaplatiť načas a v správnej výške základný členský príspevok,
 20. napomáhať orgánom ARKS pri plnení ich poslania a cieľov, najmä plnení úloh, ktorými bol poverený,
 21. informovať orgány ARKS o svojej činnosti v súvislosti s členstvom v ARKS,
 22. pravidelne, v zmysle interných smerníc ARKS, dopĺňať a zvyšovať si svoje vzdelanie a vzdelanie svojich zamestnancov v oblastiach súvisiacich s obchodom s nehnuteľnosťami.
 23. Členstvo zaniká:
 24. vystúpením člena z ARKS formou písomného oznámenia predsedníctvu; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia do sídla ARKS
 25. dňom smrti fyzickej osoby, dňom zániku právnickej osoby,
 26. rozhodním predsedníctva o vylúčení z členstva v ARKS
 27. V prípade zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu, je člen povinný ku dňu zániku členstva vrátiť certifikát potvrdzujúci členstvo v ARKS a vyrovnať si prípadné záväzky voči ARKS vyplývajúce mu z jeho členstva. Zároveň člen nemá nárok na vrátenie členského príspevku a stráca všetky práva vyplývajúce z členstva. O inom postupe môže rozhodnúť členská schôdza na návrh predsedníctva.
 28. Nesplnenie povinností vyplývajúcich členovi zo zániku členstva podľa odst. 9 môže mať za následok udelenie pokuty zo strany ARKS v zmysle internej smernice ARKS.
 29. Pozastavenie členstva na žiadosť člena ARKS:
 30. členstvo v ARKS môže byť pozastavené, po schválení predsedníctvom, ak člen z vážnych zdravotných dôvodov alebo pracovných dôvodov prestane dočasne vykonávať realitnú činnosť alebo správu nehnuteľností.
 31. člen, ktorému bolo pozastavené členstvo je povinný platiť udržiavací poplatok v zmysle interných smerníc ARKS a zároveň stráca, na obdobie pozastavenia členstva, možnosť využívať práva riadneho člena,
 32. o obnovenie členstva musí člen požiadať predsedníctvo.

KAPITOLA IV.

Majetok asociácie a hospodárenie s ním

Článok 1

Majetok ARKS

 1. Náplň činnosti ARKS nemá podnikateľský charakter. K zaisteniu svojich úloh a naplneniu cieľov disponuje však asociácia materiálnymi a finančnými prostriedkami, ktoré predstavujú majetok asociácie.
 2. Majetok asociácie v zásade tvoria najmä:
 3. základné členské príspevky,
 4. členské príspevky,
 5. subvencie, dotácie a dary členov asociácie a iných osôb,
 6. príjmy z činnosti asociácie.

Článok 2

Hospodárenie asociácie

 1. ARKS zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom.Štát ani žiadna iná organizácia neručí za záväzky ARKS a asociácia za záväzky štátu ani iných štátnych organizácií, ani ďalších právnických, či fyzických osôb, vrátane členov ARKS pokiaľ vyslovene takúto záruku neprevzala.
 2. ARKS hospodári na základe rozpočtu schváleného členskou schôdzou. Finančné prostriedky ARKS sú uložené na samostatnom  účte. O čerpaní prostriedkov je vedená evidencia v súlade zo zákonom  o účtovníctve č. 563/1991 Zb. Za spôsob vedenia účtovníctva a jeho správnosť zodpovedá určený člen, ktorý bol zvolený členskou schôdzou.
 3. Výdaje ARKS sú v zásade určené na pokrytie nákladov, súvisiacich s činnosťou ARKS, a to na:
 4. prenájom miestností,
 5. vzdelávacie, propagačné a iné akcie,
 6. zaistenie a distribúciu informačných materiálov,
 7. k financovaniu ďalších činností súvisiach s poslaním organizácie
 8. cestovné a reprezentačné

 

Článok 3

Základný členský príspevok

 1. Výšku  základného členského príspevku ARKS určí zásadne len členská schôdza.
 2. Základný členský príspevok je riadny člen povinný zaplatiť do 30 dní od vyrozumenia o prijatí za riadneho člena asociácie. Dôsledkom nesplatenia príspevku v stanovenom termíne je nevzniknutie členstva.
 3. Výšku  ročného členského príspevku ARKS schvaľuje vždy členská schôdza.
 4. Členský príspevok je člen povinný platiť a splatný je na účet ARKS do 30 dní od  určenej lehoty, ktorá bola prerokovaná na členskej schôdzi. Nesplatenie príspevku v stanovenom termíne je pokladané za porušenie povinností člena s dôsledkom sankcie podľa odst. 1, čl. 5, kapitoly V. týchto stanov.

KAPITOLA V.

Spoločné ustanovenia

Článok 1

Právne úkony asociácie

 1. ARKS koná svojimi orgánmi, alebo prostredníctvom svojich zástupcov.
 2. Pokiaľ nie je v stanovách uvedené inak, sú zástupcovia ARKS určení na základe písomného splnomocnenia udeleného predsedníctvom.
 3. Iný pracovníci ARKS sú oprávnení vykonávať menom ARKS iba právne úkony nutné k splneniu uložených úloh, v prípadoch, kedy je to v obchodnom styku obvyklé.

 

Článok 2

Podpisovanie za ARKS

 1. Podpisovanie za ARKS sa vykonáva tak, že k napísanému, alebo vytlačenému názvu ARKS pripojí svoj vlastnoručný podpis prezident, alebo viceprezident.
 2. K podpisu finančných záväzkov prevyšujúcich 1/3 majetku ARKS alebo listín dotýkajúcich sa cieľov a existencie ARKS, musí byť dopredu vyžiadaný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov predsedníctva.

Článok 3

Spôsob, akým sa zverejňujú oznámenia ARKS

 1. Oznámenia ARKS a skutočnosti o činnosti ARKS, stanovené zákonom a obecne záväznými predpismi, alebo stanovami ARKS, určené verejnosti, alebo neznámemu počtu adresátov, zverejňuje ARKS vhodným spôsobom.
 2. Podľa potreby je nutné oznámenia a stanoviská ARKS, príp. iné dôležité písomnosti, doručiť členom poštou doporučene, osobne proti potvrdeniu, faxom, vždy na adresu uvedenú v zozname členov ARKS.

Článok 4

Riešenie sporov

 1. V prípade, že v dobe existencie ARKS vzniknú spory medzi členmi ARKS resp. spory medzi členmi a orgánmi ARKS sú dotknuté strany povinné prednostne ich riešiť rokovaním s cieľom dosiahnutia zmieru.
 2. V prípadoch, keď sa spory nevyriešia zmierom, je k riešeniu týchto sporov prizvaná dozorná rada.
 3. Dozorná rada je povinná riešiť vzniknutý spor bezodkladne odo dňa obdržania písomnej žiadosti niektorej z dotknutých strán. Dozorná rada musí dať zúčastneným stranám príležitosť k predloženiu svojich stanovísk a dôkazov. Po dôkladnom a objektívnom zistení vecnej podstaty sporu je dozorná rada povinná vykonať rozhodnutie a to najneskôr do šiestich týždňov od zahájenia riešenia sporu.
 4. Rozhodnutie dozornej rady je pre dotknuté strany záväzné a tieto sú povinné bezvýhradne ho splniť. Ak počas šetrenia bol zistený dôvod na vylúčenie člena, musí byť návrh na vylúčenie súčasťou rozhodnutia dozornej rady, s okamžitým upovedomením predsedníctva.
 5. Spory medzi členmi ARKS a tretími  osobami rieši osobitná komisia menovaná predsedníctvom. Na návrh osobitnej komisie môže predsedníctvo udeliť sankcie podľa čl. 5 tejto kapitoly.

 

Článok 5

Sankcie

 1. V prípade, že niektorý z členov ARKS nesplní svoje povinnosti, alebo iným závažným spôsobom poruší stanovy, etický kódex či iné vnútorné smernice ARKS alebo v súvislosti s výkonom realitnej činnosti poruší platné právne predpisy či iným spôsobom koná v rozpore s profesnou etikou a morálkou realitného makléra, môže byť uložená sankcia.
 2. Sankcia je:
 3. Napomenutie
 4. pokuta podľa interných smerníc
 5. vylúčenie.
 6. K udeleniu napomenutia, pokuty a k vylúčeniu je oprávnené predsedníctvo. Potrestaný má právo sa odvolať k dozornej rade.
 7. V prípade vylúčenia člena, vylúčený člen môže byť na novo prijatý za člena asociácie až po uplynutí 1 roka od vylúčenia a po zriadení náprav kvôli ktorým bol z asociácie člen vylúčený.

KAPITOLA VI.

Záverečné ustanovenia

Článok 1

Ukončenie činnosti ARKS

 1. ARKS zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením v súlade s § 12, ods. 1 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Dňom zániku ARKS je deň jej vymazania z registra na Ministerstve vnútra SR.

 1. Po zániku ARKS a uhradení všetkých záväzkov, bude s majetkom naložené takto:
 2. veci hnuteľné a nehnuteľné budú prednostne predané členom ARKS, ak nebude záujem medzi nimi, potom iným záujemcom
 3. zostatok finančných prostriedkov bude rozdelený rovnakým dielom medzi riadnych členov asociácie.

Článok 2

Platnosť stanov

 1. ARKS môže zakladať obchodné spoločnosti a zastupiteľstvá na území SR.
 2. Tieto stanovy boli prerokované a schválené na členskej schôdzi konanej 25.3.2014 a nahrádzajú doteraz platné stanovy.
 3. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.3.2014.

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25.3.2014

 

 

____________________

Mgr. Martin Dlugolinský

Prezident Asociácie realitných kancelárií Slovenská