Etický kódex
Preambula
Účelom tohoto etického kódexu je podporovať víziu združenia ARKS a stať sa združením, v ktorom je samozrejmosťou spolupráca medzi realitnými kanceláriami smerovaná k uspokojovaniu potrieb zákazníkov a poskytovanie profesionálnych služieb na najvyššej úrovni.
Tento etický kódex bol vypracovaný a prijatý združením ARKS, ……… ……….pre Slovenskú republiku. Jeho cieľom je stanovenie pravidiel etickej a profesionálnej činnosti realitných kancelárií, ktoré sú schválené združením ARKS.
Tento etický kódex pokrýva predovšetkým vzťahy medzi subjektmi v rámci združenia ARKS a vzťahy medzi týmito subjektmi a tretími osobami, s ktorými vstupujú do styku pri svojej činnosti (napr. klienti, orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek, osoby podnikajúce v oblasti realít),  tak na území Slovenskej republiky, ako aj mimo neho. Tento etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú efektívne fungovanie združenia ARKS tak, aby klientom mohli byť poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby v Slovenskej republike.
Združenie ARKS si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek meniť a doplňovať.
Etika osôb združenia ARKS
 1. Osoby združenia ARKS jednajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe úcty a profesionálnej etiky. Osoby združenia ARKS si navzájom poskytujú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb.
 2. Osoby združenia ARKS dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 3. Služby a produkty poskytované alebo zaisťované osobami združenia ARKS budú v náležitej kvalite zodpovedajúce požiadavkám združenia ARKS. Kvalita poskytovaných služieb bude združením ARKS pravidelne vyhodnocovaná a podľa potreby budú prijímané vhodné opatrenia.
 4. Žiadna osoba združenia ARKS nebude poskytovať služby alebo sa podieľať na poskytovaní služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom a/alebo spôsobom, ktorý by znížil a ohrozil vážnosť združenia ARKS.
 5. Osoby združenia ARKS sa budú vždy vyhýbať nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočností a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Osoby združenia ARKS pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať klamlivé a/alebo podvodné praktiky.
 6. Osoby združenia ARKS sa zaväzujú poskytovať médiám a oznamovacím prostriedkom iba objektívne informácie založené na overených skutočnostiach.
 7. Osoby združenia ARKS nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, a/alebo ktoré by mohlo byť považované za úplatok.
 8. Osoby združenia ARKS svojim chovaním nepoškodzujú klientov a dobrú povesť realitnej profesie. V prípade vzniku rozporov či nejasností vo vzťahu k tretím osobám, či k sebe navzájom, hľadajú osoby združenia ARKS vždy zmierlivé riešenie. Pokiaľ je zrejmé, že sa osoby združenia ARKS zmierlivo nedohodli, potom predložia vec k vyriešeniu predsedníctvu združenia ARKS, ktoré o veci rozhodne. Rozhodnutie združenia ARKS je záväzné pre všetky osoby združenia ARKS.
 1. Osoby združenia ARKS sa nedopustia nekalého súťažného jednania a nebudú využívať nespravodlivé výhody proti ostatným maklérom ani voči sebe navzájom.
Člen
Etika člena združenia ARKS
 1. Člen združenia ARKS je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť združenia ARKS u klientov, verejnosti a prísne dbá na to, aby  združenie ARKS bolo chápané verejnosťou a oceňované ako vysoko kvalitná, profesionálna a všeobecne uznávaná služba prvotriednych realitných činností.
 1. Člen združenia ARKS si udržuje prehľad o stave a vývoji na trhu s nehnuteľnosťami v oblasti jeho pôsobenia a o faktoroch, ktoré tento trh významne ovplyvňujú.
 1. Člen združenia ARKS chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 1. Člen združenia ARKS neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani neponúka názor na činnosť ostatných maklérov. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.  
 1. Člen združenia ARKS je oprávnený navrhnúť predsedníctvu ARKS na schválenie akéhokoľvek ďalšieho člena.
Obchodovanie franšízistu
 1. Člen združenia ARKS zodpovedá za splnenie všetkých náležitostí, ktoré musia byť účastníkmi obchodného prípadu splnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 1. Člen združenia ARKS neodkladne informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa daného obchodného prípadu.
 1. Člen združenia ARKS neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je Člen združenia ARKS povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.
 1. Člen združenia ARKS nesmie vedome kontaktovať klienta iného člena združenia ARKS s ponukou služieb, ktoré sú už klientovi zaisťované iným členom združenia ARKS.
 1. V prípade, keď jednou zo strán obchodného prípadu bude sám člen združenia ARKS, osoba im blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom obchodného prípadu.
 1. Finančné prostriedky, ktoré člen združenia ARKS prevezme do úschovy od účastníka obchodného prípadu, je povinný uschovať oddelene od vlastných finančných prostriedkov na zvláštnom depozitnom účte, ktorý je k tomu určený.
 1. Člen združenia ARKS je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a ďalších účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
Vzdelávanie a zodpovednosť
 1. Člen združenia ARKS si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa  vzdelávacích a informačných programov odporúčaných predsedníctvom združenia ARKS.
 1. Člen združenia ARKS zodpovedá za výber a za činnosť realitných maklérov, s ktorými je zmluvne viazaný a nesie zodpovednosť za pôsobenie týchto osôb.
 1. Člen združenia ARKS dodržuje a podporuje stratégiu marketingu združenia ARKS.
 1. Člen združenia ARKS vyvesí v priestoroch svojej kancelárie  tento etický kódex a to pre verejnosť na dobre prístupnom a viditeľnom mieste.
 1. Člen združenia ARKS neodkladne informuje združenia ARKS o akomkoľvek porušení tohoto etického kódexu, o ktorom sa dozvie.
Realitný maklér
Etika realitného makléra
 1. Realitný maklér je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť združenia ARKS u klientov, verejnosti, či osôb združenia ARKS a dbá na to, aby bol verejnosťou združenie ARKS chápané ako profesionálne a všeobecne uznávané združenie poskytujúce kvalitné realitné služby.
 1. Realitný maklér chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 1. Realitný maklér si prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa vzdelávacích a informačných programov určených združením ARKS.
 1. Realitný maklér neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani neponúka názor na činnosť ostatných maklérov. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.
Poskytovanie služieb realitným maklérom
 1. Realitný maklér nesmie sprostredkovávať obchodné prípady bez vedomia osoby, ktorá obchodný prípad plánuje realizovať.
 1. Realitný maklér bez zbytočného odkladu pravdivo informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvie. Pri jednaní sa realitný maklér vyvaruje zveličovaniu, zatajovaniu a/alebo skresľovaniu týchto skutočností.
 1. Realitný maklér neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je realitný maklér povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.
 1. Realitný maklér je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
 1. V prípade, kedy jednou zo strán obchodného prípadu bude sám realitný maklér, osoba jemu blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom obchodného prípadu.
 1. V prípade, kedy realitný maklér zastupuje jednu zo strán obchodného prípadu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať ostatných účastníkov obchodného prípadu.
 1. Realitný maklér neodkladne informuje združenie ARKS o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu.
Sankcie
 1. Porušením tohoto etického kódexu sa bude združenie ARKS zaoberať spôsobom, ktorý považuje za vhodný pri jednaní spravodlivým a primeraným spôsobom.
 2. Porušenie tohoto etického kódexu je združením ARKS považované za porušenie zmluvných dohôd a môže viesť až k vylúčeniu člena alebo realitného makléra zo združenia ARKS.
ARKS
Prijatý dňa …………….